Tüzük

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ BURSA TÜZÜĞÜ

I KURULUŞ

DERNEĞİN ADI-MERKEZİ:

Madde 1
Derneğin adı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği ve Merkezi Bursa’dır. Şubesi yoktur.

II AMAÇ – GÖREVLER

DERNEĞİN AMACI VE GÖREVLERİ

Madde 2
A) Amaç :

 1. Üyelerine sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında ve san’at faaliyetlerinde yardımcı olmak,
 2. Mezunları arasında dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygı ilişkilerini geliştirmek,
 3. Mezunların İTÜ ve öğrencileri ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek.
 4. Üyelerine ve İTÜ öğretim elemanlarına hastalık ve ameliyat gibi sağlık sorunlarında yardımcı olmak, para, ilaç ve bakım imkanları sağlamak,
 5. İTÜ birimlerinin yapılanma, onarım, donatım vb. sorunlarında özel sektördeki İTÜ mezunlarının ilgi yardım ve desteğini sağlamak,
 6. İTÜ ilkokulu, lisesi ve meslek okulu kurulmasına, yapılmasına donatımına, gerektiğinde işletilmesine yardımcı olmak,
 7. Üyelerinin, İTÜ mensupları, mezunları ve yakınlarının müzik zevkini ve kültürünü geliştirmek, kendi çapında Çağdaş Türk Musikisinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak.
 8. Dernek merkezinin bulunduğu Bursa ilinde kamuoyunu ilgilendiren her türlü konu ve çevresel sorunlara ilişkin teknik çalışmalar yapmak ve sonuçlarını açıklamak,
 9. Üyelerinin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında karşılaşacakları her türlü haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün girişimleri yapmak, halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak.
 10. Yerel Yönetimlere ve Valiliğe bağlı Kurumlara, kent yaşamını kolaylaştıracak projeler hakkında öneriler sunmak, bu kurumların ürettiği projeleri takip etmek ve sonuçlandırılmasına destek vermek.
 11. İmar planlı bir kentleşmeden yana tavır alarak, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi için imar kanunu hakimiyetinin kent bütününde sağlanmasına yardımcı olmak.

B) Görevler:
Dernek yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. İTÜ’ nin içte ve dışta etkinliğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmak,
 2. İTÜ’ne ve çevresine yararlı hizmet projelerini oluşturmak ve uygulamak,
 3. Konferanslar, açık oturumlar, paneller, sempozyumlar düzenlemek, basın toplantıları yapmak.
 4. Kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri yayınlar basmak, dağıtmak,Türk musikisi korosu, orkestrası, icra birimleri ve toplulukları kurmak, üyelerine, İTÜ mensuplarına, yakınlarına ve halka açık müzik zevkini yüceltici konserler, müzik kültürünü geliştirici konferanslar, Milli Eğitim Bakanlığından izin almak kaydıyla kurslar, toplantılar düzenlemek.
 5. Dernek için gerekli ve yararlı arsa, bina, kamp, havuz, kulüp, sosyal tesis yerleri, araçları ve gereçleri gibi taşınır ve taşınmaz malları, tam hisseli veya ortaklı olarak inşa ve imal etmek, ettirmek, satın almak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, bu malları rehin veya ipotek etmek, rehin ve ipotekleri çözmek,
 6. Bağış almak ve bağış yapmak,
 7. Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek ve düzenletmek,
 8. Her türlü hediyelik eşya yaptırmak ve dağıtmak,
 9. İTÜ öğrencilerine verilmek üzere muhtelif kuruluşlardan burslar ve mali kaynaklar sağlamak.
 10. Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.
 11. Dernek üyesi kamu kurumlarında görev yapan teknik elemanlarına sahip çıkmak ve onları desteklemek, özlük haklarının kazanılmasına yardımcı olmak.
 12. TMMOB ve teknik odalarla iş birliği yapmak.
 13. Resmi ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık yapmak
III KURUCULAR

Madde 3
Derneğin kurucularının tamamı T.C. vatandaşı olup ad ve soyadları, ikametgahları ekteki listede belirtilmiştir.

IV ÜYELİK

Madde 4
Derneğin;

 1. ASİL ÜYE
 2. FAHRİ ÜYE olmak üzere iki tür üyesi vardır.

Madde 5
ASİL ÜYELİK : Derneğe asil üye olabilmek için:

 1. İstanbul Teknik Üniversitesinin herhangi bir kademesinden mezun olmak,
 2. İ.T.Ü. nün herhangi bir fakülte, yüksek okul, konservatuar veya bölümünde öğretim kademesinde görev yapmış olmak.
 3. 3253 sayılı Dernekler kanununun 3. Maddesine uygun durumda olmak,
 4. Giriş aidatını ödemiş bulunmak gerekir.

Üyelik başvuruları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak esaslara göre yapılır ve yine bu kurulca karara bağlanır. Dernek yönetim kurulu,üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar bağlayıp, sonucu sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’ de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Madde 6
FAHRİ ÜYELİK : İTÜ’ye emeği geçmiş olanlar ile üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, iki üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilirler.

V DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Başkan
 4. Onur Kurulu
 5. Danışma Kurulu
 6. Denetleme Kurulu

VI GENEL KURUL

Madde 8
Asil üyelerden oluşan Genel Kurul, derneğin en yüksek ve yetkili organıdır.

Madde 9
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve gerektiğinde yönetim kurulunun ibrası.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe, kesin hesap ve bilançonun görüşülüp incelenmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması
 6. Derneğe lüzumlu gayri menkul satın alınması veya ayrılması, mevcutların satılması, gereğinde ipotek yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 7. Giriş ve yıllık aidatlar miktarının tespiti,
 8. Onur Kurulu tarafından verilecek ihraç kararlarına karşı yapılacak itirazların tetkiki ve kesin karara bağlanması,
 9. Yönetim kuruluna prensip niteliğinde direktif verilmesi,
 10. Derneğin feshine, tasfiyesine veya bir başka tüzel kişi ile birleşmesine karar verilmesi,
 11. Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması.

Madde 10
GENEL KURUL TOPLANTILARI: Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayında ilgili organların seçimi için olağan toplanır. Ayrıca genel kurul yönetim kurul, Yönetim Kurulu kararı, asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği veya Denetleme kurulunun gerekli görmesi halinde olağanüstü toplanır.

Madde 11
GENEL KURULA ÇAĞRI : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12
TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul,katılma hakkı bulunan asil üyelerin en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmamak şartı ile toplantı yapılır.

Madde 13
TOPLANTI USULÜ : Genel kurul toplantısı, toplantı nisabı temin edilmiş ise bir tutanak ile tespit edilip,Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katibden oluşan divan heyeti açık oylama ile seçilir. Genel kurulda yalnız gündemdeki madde görüşülür, ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

Madde 14
KARAR YETER SAYISI : Genel kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda seçimler gizli oyla diğer oylamalar aksine hüküm bulunmadıkça açık oyla yapılır. Tüzük değişikliği hariç, diğer oylarda mutlak çoğunluk yeterlidir.

Madde 15
BİLDİRME : Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim Kurullarında asıl ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, ve yeri, meslek veya meşguliyetleri ve adresleri ve tüzük değiştirme yapılmışsa yapılan değişiklikler toplantıyı takiben otuz gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir.

VII YÖNETİM KURULU

Madde 16
YÖNETİM KURULU : 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu genel kurulca asil . üyeler arasından gizli oyla seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler oy ve liste sırasına göre göreve çağrılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir Başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçer.

Madde 17
SÜRESİ : Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri iki yıl içinde seçilirler,Her yıl Nisan ayında mali . kongre, iki senede bir aynı ayda seçim kongresi yapılır.

Madde 18
GÖREV VE YETKİLERİ : Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Derneği temsil etmek ve bu hususta başkana, genel sekretere ve üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 4. Derneğe üye olmak isteyenler ile üyelikten çıkma ve çıkarılma durumunda olanlar hakkında karar vermek
 5. Genel Kurul ve Onur Kurulu kararlarını yerine getirmek ve bu kurulları gereğinde toplantıya çağırmak,
 6. Gerekli topluluk ve komiteleri kurmak,
 7. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içerisinde mahallinin en büyük mülki amirine bildirmek,
 8. Dernek lokal ve diğer işletmelerini idare etmek, gerektiği taktirde işlettirmek, gerekli personeli göreve almak ve alacakları ücretleri tespit etmek gerekirse görevden almak,
 9. Dernek tüzüğüne aykırı olmamak üzere yönetmelikler yapmak,
 10. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 11. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için görevlendirdiği genel sekreterin ücretini teklif halinde tespit etmek
 12. İTÜ’ne ve derneğe bağış ve gelir temini konusunda çalışmalar yapmak.

VIII BAŞKAN VE GENEL SEKRETER

Madde 19
BAŞKAN : Genel kurul tarafından asil üyeler arasından gizli oyla seçilir. Başkan derneği temsil eder. Başkan bulunmadığı zaman Başkan Vekili oda olmadığı zaman Genel Sekreter başkanlığı yürütür.

Madde 20
GENEL SEKRETER : Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
 2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 3. Yönetim Kurulu görevlerini hazırlamak,
 4. Derneğe ait defterlerin, kayıtlarının tutulması, muhasebe ve diğer idari personel teşkilatının kurulması ve yönetilmesini sağlamak,
 5. İTÜ mezunları ve dernek üyeleri listelerinin bilgisayar yardımı ile hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak
 6. İTÜ mezunları dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,İTÜ’ne ve derneğe bağış temini hususunda çalışmalar yapmak.

IX ONUR KURULU

Madde 21
Onur kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık süre ile çevresinde saygı ve güven kazanmış üyeler arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. İlk toplantısında divan işlerini yürütmek ve toplantıları yönetmek üzere aralarından bir başkan seçer.

Madde 22- GÖREV YETKİLER :
 1. Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda,
 2. Hazır bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda,
 3. Genellikle üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunan üye hakkında ,
  • Yazılı ihtar ve kınama,
  • Geçici ilişki kesme (üyeler için 15 günden az, 1 yıldan fazla olmamak üzere devamının yasaklanmasıdır)
  • Süresiz ilişki kesme (Üyenin dernekteki ilişkisinin kesilmesidir.) kararları alınır.
Madde 23
TOPLANMASI VE KARARLAR : Onur Kurulu, Yönetim kurulunun çağrısı üzerine, başkan dahil en az 3 kişi ile toplanır. Toplantılarda yeter sayıda üye bulunmazsa gerekli çoğunluk yedek üyelerle sağlanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Yalnız süresiz ilişki kesme kararlarında hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu şarttır. Onur kurulunun sekreteryasını genel sekreter yapar.

Madde 24
Onur Kurulu, ilgili üyenin yazılı bilgisine başvurur ve cevap için belirli bir süre verilir. Kurul gerekli görüldüğü taktirde ilgilileri çağırır ve dinler. İlgililerin dileği ve hazır bulunmaları taktirde dinlenmeleri mecburidir. Yazılı çağrıya rağmen cevap vermeyen, gelmeyen ilgilinin yokluğunda karar verilir. Kurul olayın aydınlanması için gerekli görüldüğü inceleme ve soruşturmayı, açık veya kapalı, yazılı veya sözlü olarak yapabilir. Kurul, olayı ve delilleri serbestçe taktir eder.

X DANIŞMA KURULU

Madde 25- Danışma kurulu; Dernek kurucu üyeleri, dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Onur Kurulu ve Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İTÜ Yönetim Kurulu Üyeleri, İTÜ Fakülte Dekanları, Enstitü müdürleri, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü, İTÜ eski Rektörleri ile dernek eski Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur. Danışma Kurulu Başkanı İTÜ Rektörüdür. İTÜ Rektörü toplantıya katılmadığı taktirde Danışma Kurulu Başkanı Dernek Başkanıdır. Danışma Kurulu, Yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde karar alır, Yönetim kurulunun kararı ile toplanır.

XI DENETLEME KURULU

Madde 26

Denetleme kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur.Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar.En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır.Denetleme sonuçlarını Denetleme Kurulu karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.Ayrıca mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

XII DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27
 1. Üyelerin giriş ve yıllık aidatları,
 2. Bağış yardım ve vasiyetler,
 3. Taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların işletme gelirleri,
 4. Toplantı,konser, gösteri, gezi ve buna benzer sosyal, kültürel, sportif ve yayım çalışmalarından sağlanacak gelirler.
Madde 28
ÜYE AİDATLARI : Asil üyelerin ödeyecekleri yıllık ve giriş aidatları her yıl yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Giriş aidatlarının 15 gün içerisinde, yıllık aidatların her yıl Mart ayı sonuna kadar ödenmesi mecburidir. Gecikme halinde ödenecek gecikme zammını yönetim kurulu tayin eder. Aidat borcunu ödememiş olan asil üyeler genel kurula katılamaz ve oy kullanamazlar. Haklarında Yönetim kurulu kararı alındığı takdirde üyelikten çıkartılırlar.Giriş aidatı 20 YTL., aylık aidatı 5 YTL., yıllık aidatı 60 YTL. olarak belirlenmiştir.Yıllık aidatlar üyenin ekonomik durumu göz önüne alınarak aylık taksitler halinde de alınabilir.

XIII DEFTER VE KAYITLAR

Madde 29 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutmakla yükümlüdür.
 1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır
 2. Karar defteri : Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur.
 3. Evrak kayıt defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyasında saklanır.
 4. İşletme Hesabı defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 5. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

XIV ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 30
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ : Dernek tüzüğünün değiştirilebilmesi için genel kurul mevcut üye sayısının üçte iki çoğunluğunun oyunun alınması şarttır.

Madde 31
DERNEĞİN FESHİ : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshi halinde tüm mal varlığı, varsa borçları tasfiye edildikten sonra İTÜ’ ye bağışlanır.

Madde 32
DİĞER HÜKÜMLER : Bu tüzükte belirtilmeyen konularda, dernekler kanunu , Türk medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bursa ve İTÜ adına pek çok projenin içinde yer alan Bursa İTÜDER, çalışmalarını artan bir kararlılıkla sürdürmektedir. İletişim